Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Indywidualny koszyk świadczeń projekty i programy Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dla osób bezrobotnych ubiegających się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Środki Funduszu Pracy przyznawane są na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2015 poz. 149) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

O środki z Funduszu Pracy mogą się ubiegać:

 • osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • absolwenci centrum integracji społecznej
 • absolwenci klubu integracji społecznej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie nie wyższej niż:

 • 6 – krotne przeciętne wynagrodzenie, w przypadku, gdy działalność jest podejmowana;
 • 4 – krotne przeciętne wynagrodzenie na jednego członka założyciela spółdzielni;
 • 3 – krotne przeciętne wynagrodzenie na jednego członka przystępującego do istniejącej już spółdzielni.

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm. ). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

 1. W ramach wnioskowanych środków Powiatowy Urząd Pracy  może pokryć udokumentowane koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczące podejmowanej działalności gospodarczej, do wysokości kwoty 700 zł.
 2. Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
 3. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:
  • podjęcie działalności gospodarczej mającej charakter sezonowy;
  • podjęcie działalności gospodarczej polegającej na handlu obwoźnym;
  • zakup środków trwałych od osób spokrewnionych lub spowinowaconych z Wnioskodawcą do II stopnia, z wyłączeniem osób dokonujących sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w przedmiocie tej działalności;
  • zakupy dokonane na współwłasność;
  • zakup samochodu dostawczego lub osobowego w części przekraczającej   30 % kwoty wnioskowanych środków, z wyłączeniem zakupu samochodu do przewozu osób taksówką osobową - 75% oraz opłatę związaną z ubezpieczeniem samochodu;
  • nabycie udziałów w spółkach;
  • leasing lub zakup ratalny;
  • zakup lub budowę nieruchomości;
  • remont lokalu w kwocie przekraczającej 2 000,00 zł.
  • opłaty eksploatacyjne (np. prąd, woda, gaz, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS/KRUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami;
  • koszty podłączenia wszelkich mediów (np. energii, gazu, linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów;
  • ubezpieczenia, podatki, akcyzę;
  • koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania;
  • spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań;
  • zakup towaru przeznaczonego do sprzedaży w kwocie przekraczającej 7 000,00 zł. wnioskowanej kwoty;
  • na działalność wyszczególnioną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013   z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) t.j. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;
  • na zakup mebli w przypadku, jeśli działalność gospodarcza będzie wykonywana w lokalu lub domu mieszkalnym, w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego łącznie następujących warunków:
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 5. Osoba zamierzająca przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej załącza do wniosku pisemną informację tej spółdzielni o:
  • przyjęciu do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji;
  • niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.
 6. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 7. Wnioski wstępnie opiniuje i rozpatruje specjalnie do tego powołana Komisja ds. Rozpatrywania i Opiniowania wniosków, która w sposób bezstronny dokonuje wnikliwej analizy wniosków oceniając m. in. zgodność formalną wniosku z wymogami rozporządzenia, zasadność przyznania środków oraz zdolność wnioskodawcy do właściwego wykorzystania przyznanych środków.
 8. O przyznaniu lub odmowie przyznania środków Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę formie pisemnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.
 9. Odmowa przyznania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie podlega zaskarżeniu.
 10. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie pod rygorem nieważności i spełnianiu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.
 11. W celu zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania przyznanych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie (po pozytywnej opinii wniosku).
 12. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, wraz z należnymi odsetkami, na podjęcie działalności są:
  • poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
  • gwarancja bankowa;
  • zastaw na prawach lub rzeczach;
  • blokada rachunku bankowego;
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 13. W przypadku poręczenia wekslowego (aval) poręczycielami mogą być osoby osiągające wynagrodzenie brutto w wysokości minimum 2 400,00 zł, zatrudnione na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony lub na czas określony, co najmniej 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.
  W przypadku osiągania wynagrodzenia niższego, co najmniej 2 000,00 zł, wymagane jest poręczenie dwóch osób. Deklaracje wekslowe podpisują także współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli. Inne formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków jak i poręczenia innych osób będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
 14. Dokumenty:

Wymagane:

  • wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej wraz z załącznikami            ( pobrany w pok. 209 lub strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie );
  • dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu (akt własności, umowy: użyczenia, najmu, dzierżawy) kopia (oryginał do wglądu);
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie związane z profilem działalności                       (świadectwa pracy, dyplomy, certyfikaty i świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń, itp.) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • prawo jazdy kategorii “B”( w przypadku ubiegania się o środki finansowe na zakup środka transportu );

Opcjonalne:

  • Pisemne oświadczenie współwłaściciela / -li wyrażającą zgodę na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej ( w mieszkaniu, na nieruchomości, itp.);
  • Wstępna opinia SANEPID-u ( jeżeli działalność gospodarczą regulują przepisy prawa z tym związane );
  • Listy intencyjne dotyczące nawiązania przyszłej współpracy z podmiotami gospodarczymi;
  • Zdjęcia wykonanych prac ( w przypadku działalności usługowych gdzie można zaprezentować swoje możliwości np. stolarz, glazurnik, florysta itp.)
  • Inne dokumenty niezbędne do prowadzenia specjalistycznych działalności gospodarczych.
 1. Dodatkowe informacje:
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11 C, tel. 745 – 18 – 16 wew. 260
  Filia w Bychawie ul. Mickiewicza 11, 23 – 100 Bychawa, tel. 566 – 00 – 36, 566 – 02 – 89
  Filia w Bełżycach ul. Lubelska 8, 24 – 200 Bełżyce, tel. 517 – 37 – 70, 517 – 32 - 40
  oraz strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie: www.puplublin.pl
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Piotr Mazur (2016-09-29 14:18:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplublin.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81