Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże


Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż może byćzorganizowany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na ryku pracy:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które  nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych po 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych  samotnie wychowujących co najmniej dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
  • bezrobotnych  niepełnosprawnych.

Do odbycia stażu na okres od 3 do 12 miesięcy mogą być skierowane osoby:

  • bezrobotna do 25 roku życia
  • bezrobotna w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia.             

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnego składa do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy wniosek wraz z programem stażu.
Do wniosku należy dołączyć : - kopię dokumentu  stanowiącego  podstawę  prawną funkcjonowania Wnioskodawcy, - kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, - kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, - oświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku oraz oświadczenie o nie zaleganiu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (załącznik nr 1 do wniosku).
Program stażu powinien określać: - nazwę zawodu według klasyfikacji zawodów lub specjalności, której program dotyczy, - zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, - rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, - sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, - opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem wykształcenia i stanowiska jakie opiekun zajmuje.
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od  złożenia kompletu dokumentów.
Staż odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej  przez Starostę z pracodawcą bądź z przedsiębiorcą nie zatrudniającym pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
Bezrobotnemu na okres odbywania stażu zostaje przyznane stypendium w wysokości:

  • Od 01.01.2010r. - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Urząd opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłacanych stypendiów. 
Okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji  lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu. Bezrobotny wykonuje czynności lub zadania w pełnym wymiarze czasu zgodnie z programem stażu,
Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobęi 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczonądo znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
Pracodawca na wniosek bezrobotnego odbywającego staż jest obowiązany do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
Postawa prawna: 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 poz. 1160)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Piotr Mazur (2016-09-12 11:57:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplublin.pl/strona/sta%C5%BCe/112